Obowiązkowe przeglądy okresowe w ubezpieczeniach firmowych

Publikacje / ubezpieczenie firmowe / marzec 7, 2016

Obowiązkowe przeglądy okresowe w ubezpieczeniach firmowych

Obowiązkowe przeglądy okresowe to jeden z powodów odmów wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia firmowego. Zobacz, które przeglądy powinieneś mieć zawsze aktualne.

Zgodnie z prawem budowlanym na właścicielu bądź zarządcy spoczywa obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska przy zachowaniu należytego stanu technicznego i estetycznego budynku / budowli, czy też obiektu małej architektury.

Poprzez właściwe utrzymanie obiektu budowlanego należy rozumieć m.in. przeprowadzanie przeglądów przez osoby do tego uprawnione. Poniżej przedstawiamy listę przeglądów, o których warto pamiętać:

Każda nieruchomość powinna także zostać wyposażona w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe, które powinny być regularnie kontrolowane i konserwowane.

Zarządca lub właściciel nieruchomości odpowiadają także za przygotowanie dróg ewakuacyjnych i procedur z tym związanych. Ponadto budynek powinien być przygotowany do przeprowadzania akcji ratowniczej, a osoby zatrudnione przez zarządcę muszą znać przepisy przeciwpożarowe. Powinny zostać ustalone sposoby postępowania na wypadek pożaru. Dodatkowo jeśli dany obiekt wymaga instalacji urządzeń sygnalizacyjnoalarmowych, a na jego terenie działa wewnętrzna jednostka ratownicza, to urządzenia te powinny zostać połączone z komendą Państwowej Straży Pożarnej lub inną jednostką wskazaną przez właściwego komendanta powiatowego PSP.

Comments (0)

Leave a Reply